Bestuur

Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2023

22 september 2023 2 Minuten leestijd

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

Aan de leden van Squash Bond Nederland:

In verband met het voorgenomen aftreden van het voltallige bestuur nodigen we jullie hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

Datum: 8 oktober 2023
Aanvang: 11:00 uur (eindtijd nader te bepalen)
Locatie: Meersquash op Arnolduspark 13, 2132 CR te Hoofddorp

Agenda:

  1. Opening en in afwezigheid van een SBN-bestuursvoorzitter het akkoord vragen aan de ALV wie er namens het bestuur de vergadering gaat leiden.
  2. Vaststellen Agenda.
  3. Vaststellen notulen ALV 17 juni 2023 en het verslag van de themabijeenkomst.
  4. Bezetting bondsbureau (mondelinge toelichting actuele bezetting).
  5. Aftreden voltallige SBN-bestuur.
  6. Benoemen vanuit de ALV van een (interim) bestuur en/of (interim) voorzitter Algemene gang van zaken.
  7. Agenda die het (interim) bestuur en/of de (interim) voorzitter kan voorleggen aan de ALV.
    Rondvraag.
  8. Sluiting door de (interim) voorzitter.   

Belangrijk:

artikel 15.2 van de statuten:

Het stellen van tegenkandidaten is mogelijk tot uiterlijk zeven dagen voor de dag van de vergadering. Een zodanige kandidaatstelling moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en ondertekend zijn door tenminste vijf leden van de Algemene Ledenvergadering, die door een afdeling gemachtigd zijn.

We doen daarom een oproep aan alle leden die geïnteresseerd zijn in het vormgeven van de toekomst van de Squash Bond Nederland om zich uiterlijk 30 september 2023 te melden via bestuur@squashbond.nl als kandidaat voor een bestuursfunctie. Jouw betrokkenheid en inzet zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie.

Klik hier voor aanvullende informatie over de statuten en procedures.

 

Je hoeft je vooraf niet aan- of af te melden voor de ALV. Online stemmen en/of het online bijwonen van de ALV is niet mogelijk. Wel kan je iemand machtigen via het machtigingsformulier.

We zien je graag op 8 oktober. Jouw aanwezigheid en participatie zijn van groot belang voor de toekomst van Squash Bond Nederland.

Met vriendelijke groet,

Squash Bond Nederland  

Bestuur Bestuur