Vacature Voorzitter Bestuur

Het bestuur van Squash Bond Nederland is op zoek naar een voorzitter. Heb jij passie voor de squashsport en besturen? En wil jij het bestuur leiden richting de Olympische Spelen 2028? De squashsport promoten en laten groeien als breedte- en wedstrijdsport? De sport en evenementen professionaliseren? Lees dan de vacature!

Wie zijn wij?

SBN (Squash Bond Nederland) is hét startpunt en kenniscentrum voor iedereen die iets te maken
heeft met de squashsport. SBN is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de ontwikkeling en
organisatie van de gehele squashsport in Nederland. Samen groeien met squash, dat is ons doel.
SBN doet dit o.a. door zich in te zetten op het gebied van top- en wedstrijdsport, opleidingen,
ondersteuning aan squashcentra en verenigingen. We ontwikkelen producten en diensten voor
alle doelgroepen van de sport zowel digitaal als offline. Daarnaast organiseren we diverse soorten
(top)evenementen en competities.
SBN heeft de ambitie om de sport in de breedste zin verder te ontwikkelen en werkt het op basis
van een eerder geschreven meerjarenbeleidsplan om squashers beter te kunnen faciliteren,
ondernemers en verenigingen te ondersteunen in hun bedrijfsvoering én de sport te promoten
voor sport liefhebbend Nederland.

 

Functieprofiel voorzitter

Werkveld
Het bondsbestuur van SBN is verantwoordelijk voor het (meerjaren) beleid van SBN en houdt
toezicht op het functioneren van het bondsbureau. In dit kader stelt zij het jaarbeleid voor
verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering
(ALV) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van)
financiën, personeel en (bonds)organisatie.

Specifiek profiel voorzitter
De voorzitter treedt op als modern, verbindend en betrokken boegbeeld voor de squashsport. De
voorzitter is gericht op het stimuleren en faciliteren van de samenwerking binnen het gehele
squashveld met als doel de versterking van de maatschappelijke, sportieve en financiële positie
van squash, nationaal en daar waar mogelijk internationaal.

De voorzitter is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor:

 • De aansturing van het bestuur als inspirerend en verbindend leider gericht op een
 • heldere, eenduidige taakverdeling en samenwerking
 • De uitvoering en verdere ontwikkeling van de processen en taken van het toezichthoudend bestuur
 • De coördinatie, afstemming en daar waar gewenst aansturing richting het bondbureau via de directeur
 • De vertegenwoordiging van SBN samen met andere bestuursleden en de directeur naar de strategische partners, waaronder VWS, NOC*NSF, squashcentra, ESF/WSF, andere sportbonden, sponsoren, media, etc.


Specifieke taken

 • Organiseren en voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen,
 • Organiseren en voorbereiden twee algemene ledenvergaderingen per jaar,
 • Representeren bestuur bij SBN-evenementen, zoals Nederlandse Kampioenschappen (3-
  4 keer/jaar)
 • Vertegenwoordigen SBN bij NOC*NSF (2-3 keer/jaar)
 • Ontwikkelen en inzetten van het netwerk binnen en buiten de sportwereld om de
  squashsport te ondersteunen

Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende competenties:

 • Affiniteit met de squashsport
 • Betrokken met en bij squash
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Sterke luistervaardigheden en antenne hebben voor wat er speelt/leeft
 • Helicopterview
 • Belangen kunnen inventariseren en af kunnen wegen
 • Binden en verbinden
 • Ervaring met het schrijven van beleid

 

Algemeen profiel bestuur SBN

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Naast de secretaris, penningmeester, een lid
evenementen en wedstrijdzaken en een lid commerciële en sponsorzaken is de wens het bestuur
te completeren met een voorzitter en een lid Topsport.

Hoofdtaken

 • Het bestuur behartigt de belangen van SBN in de meest brede zin des woords en
  representeert de SBN naar buiten toe
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het algemene
  meerjarenbeleid en de vaststelling van de SBN-jaarplannen met daarin alle
  relevante aandachtsgebieden
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische
  en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen
 • Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV voor de hierboven
  genoemde en door de bondsvergadering gedelegeerde taken

Functioneren:

 • Het bestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een
  collectieve verantwoordelijkheid jegens SBN, zowel intern als extern
 • Voor zover bestuursleden aandachtsgebieden hebben waarvoor ze als eerste
  aanspreekbaar zijn, is men gezamenlijk verantwoordelijk
 • De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het ontwikkelen en toetsen van beleid en
  het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten
 • Bestuursleden houden te allen tijde rekening met het gestelde in de code “Goed
  Sportbestuur” die zij qua inhoud en visie onderschrijven

Taken:

 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen
 • Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties ter ondersteuning van de
  gewenste beleidsmatige koers van SBN
 • Het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan,
  jaarplannen (incl. begroting)
 • Het benoemen van leden in de ingestelde commissies
 • Toezien op functioneren van bureau en/of commissies binnen inhoudelijke en
  financiële kaders, inclusief de aanstelling en het functioneren van de directeur
 • Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers, o.a. aan de leden
  van SBN tijdens ALV’s

Functie-eisen bestuursleden algemeen:

 • Teamspeler
 • Bekend en vaardig met moderne manieren van communiceren en samenwerken
 • Affiniteit met de squashsport
 • Stelt het algemeen belang van SBN boven persoonlijke belangen en belangen
  van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen SBN
 • Open en eerlijke communicatie
 • Het openstaan voor en het geven van feedback
 • Bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en
  koersbepaling en bewaking hiervan
 • Visie en strategisch denkniveau, die inspirerend wordt overgedragen
 • Relevant netwerk voor de sport
 • Relativeringsvermogen.
 • Besluitvaardig
 • Gevoel voor intermenselijke verhoudingen
 • Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht
 • Bekend met het functioneren van sportbonden
 • Zicht op het maatschappelijke belang van sport

 

Nadere informatie over deze functie kan per email worden verkregen via bestuur@squashbond.nl of telefonisch bij Marijn Koot (secretaris) 06-11859582.

Sollicitaties dienen voor 6 juni 2024 te worden gestuurd naar bestuur@squashbond.nl.