Bestuur

Ad Heskes stopt per direct als Voorzitter SBN

15 april 2024 5 Minuten leestijd

Ad Heskes legt de functie van voorzitter SBN neer

Beste Leden, 
 
Naar aanleiding van de ALV van 6 april jl. heb ik het besluit genomen om met onmiddellijke ingang te stoppen met mijn voorzitterschap van de SBN.  
De toonzetting en gang van zaken tijdens die ALV was dusdanig venijnig dat ik tot dit besluit ben gekomen. Ik ben niet langer bereid de vele uren te draaien die ik (en de andere bestuursleden) geheel vrijwillig en onbezoldigd heb gedraaid.  
Uiteraard mag er kritiek zijn en mag een bestuur gevraagd worden naar de gang van zaken en de daar uit voorvloeiende resultaten. Echter, men mag ook verwachten dat er met respect geluisterd wordt en begrip is voor de enorme hoeveelheid werk die op ons is afgekomen. Helaas leek er geen enkel begrip te zijn.  
 
De wijze en toon waarop diverse onderwerpen bevraagd werden, stond een gezonde kritische dialoog in de weg. De ongenuanceerde manier waarop de keuzes van de bondsdirecteur met betrekking tot de selectie EK Landenteams werden bekritiseerd, was exemplarisch. Er was geen begrip voor de omstandigheden waaronder dit heeft plaats gevonden. Ook de wijze waarop de herbenoeming plaatsvond, was geen prettige gang van zaken. Waar normaliter een benoeming of herbenoeming geschiedt onder instemmende geluiden en enig applaus, was er een ijzige stilte. Ik vroeg me daarom af waarom er gekozen is voor herbenoeming van het bestuur. Mijn conclusie is dat veel leden ons bestuur als een gedoogbestuur zien en mij daarmee als gedoogvoorzitter. Daar pas ik voor! 
 
Al ruim 45 jaar loop ik mee in de squashgemeenschap en heb af en aan bij de bond taken gehad. Onder voorzitter Philip van der Ven was ik drie jaar voorzitter Tuchtcommissie, onder voorzitter Paul Turken vijf jaar lid beroepscommissie en onder voorzitter Frits de Leeuw heb ik een speciale Tuchtcommissie voorgezeten i.v.m. een bijzonder geval. Al die tijd was ik nauw betrokken, maar nooit heb ik zo’n giftige en slechte sfeer meegemaakt. 
Ik maak me dan ook grote zorgen over de toekomst. Ik signaleer bijvoorbeeld een groot gebrek aan ALV-deelname door onze leden. Dat kan en moet beter. Het vergroot de betrokkenheid en zorgt voor stabiliteit en (zelf)regulering. Ik hoop dan ook dat juist leden die niet regelmatig aanwezig zijn zich dit aantrekken en in de toekomst wel aanwezig en betrokken zullen zijn.  
Marijn Koot (secretaris) zal, voor zover nodig, mijn werkzaamheden als voorzitter overnemen. Bij de volgende ALV in juni zal naast de goedkeuring van de jaarrekening 2023 ook de benoeming van de nieuwe voorzitter op de agenda staan. 
 
Ad Heskes 

Reactie van het bestuur

Beste Leden,  

Tot onze spijt heeft onze voorzitter, Ad Heskes, besloten zijn voorzitterschap neer te leggen. We danken Ad hartelijk voor zijn tomeloze inzet en de zeer prettige samenwerking in de afgelopen maanden. We hebben alle begrip voor zijn overwegingen en steunen hem in zijn besluit, maar hadden het graag anders gezien. We hebben het gevoel dat wij als bestuur een goed team vormden en dat we vooruitgang boekten. Op de laatste ALV klonk een heel ander geluid. Dit geluid en het besluit van Ad dat hierop volgt, tekent de precaire situatie waarin Squash Bond Nederland zich bevindt.  
 
Uiteraard hebben wij naar aanleiding van het besluit van Ad intensief overleg gehad over of en hoe wij als resterende bestuursleden verder willen en kunnen. Wij hebben besloten dat wij, in het belang van squash in Nederland, vooralsnog aanblijven en op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en de zoektocht naar een bestuurslid topsquash voortzetten. Dit doen we omdat wij denken dat de situatie voor Squash Bond Nederland alleen maar verder zou verslechteren als wij ook zouden aftreden. Maar ook omdat we stabiliteit willen bieden aan de mensen op het bondsbureau. De medewerkers van het bondsbureau kunnen alleen in overleg met en steun van een stabiel bestuur, hun goede werk uitvoeren.  
 
Wij willen heel graag squash in Nederland naar een mooie toekomst helpen. Squash heeft de wind mee dankzij het feit dat het vanaf 2028 Olympisch zal zijn. Daar willen wij gebruik van maken. Wij willen een bestuur zijn voor alle squashers en alle mensen en partijen met hart voor onze sport. Bij alle beslissingen die we nemen zullen we het algemeen squashbelang laten prevaleren. Zonder dubbele agenda en zonder partijpolitiek. Wij rekenen er dan ook op dat wij ook op deze manier gezien en bejegend zullen worden. Met brede steun vanuit de leden denken wij heel veel te kunnen bereiken.  
Deze steun verkrijgen is voor ons essentieel. Alleen als iedereen het algemeen squashbelang voorop zet, kunnen we werken aan een gouden toekomst voor squash in Nederland. Een toekomst met meer squashers, meer leden, meer verbinding en meer sportief en sociaal resultaat.  
Binnenkort worden de vacatures voor het bestuur via al onze kanalen gedeeld. Mocht je het idee hebben dat je samen met ons een verschil kan maken, laat het dan vooral nu al weten. 
  
Het bestuur 
Marijn Koot (secretaris, neemt zaken voorzitter waar) 
Luc Steenvoorden (penningmeester) 
Sammy Eckhardt (bestuurslid evenementen) 
Peter van Baak (bestuurslid commerciële zaken) 

Bestuur