Algemene Leden Vergadering

Conform de statuten van Squash Bond Nederland organiseert SBN minimaal één keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging Squash Bond Nederland. Tijdens een ALV legt het bestuur verantwoording af over hetgeen gerealiseerd is en legt het de beoogde plannen voor ter stemming.

De datum waarop de eerst volgende Algemene Leden Vergadering plaats zal vinden is nog nader te bepalen. De laatste Algemene Leden Vergadering vond plaats op 27 juni 2023. Alle stukken van recente Algemene Leden Vergaderingen zijn hieronder terug in te zien, daarin is ook het rooster van aftreden voor bestuursleden opgenomen. Weten wie er momenteel in het bestuur zitten? Klik dan hier.

ALV 17 juni 2023

De getoonde presentatie tijdens de ALV van 17 juni 2023 kun je hier terugvinden. Hieronder vind je de agenda tezamen met de relevante stukken.

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 19 November 2022
 4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2022, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 5. Update ontwikkel-agenda en digitale koers SBN
 6. Voorstel aanpassing contributie-wijziging basislidmaatschap 2024
 7. Integriteit
     A. Aangenomen Normenkader NOC*NSF
     B. Aankondiging Atletencommissie Squash Bond NL
 8. Aankondiging statutenwijziging & overzicht nieuwe statuten
     A. Aansluiting Doping Autoriteit (Reeds vastgesteld ALV juni 2022)
     B. Aansluiting WBTR-wetgeving
 9. Aankondiging themabijeenkomst: Toekomst squashsport
 10. Bestuursvoordracht (her)benoeming bestuursleden
  A. Marjolein Houtsma (Voorzitter)
 11. Rondvraag & Sluiting

ALV 19 november 2022

De agenda van deze Algemene Leden Vergadering is hieronder weergegeven

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 12 juni 2022
 4. Belangrijkste ontwikkelingen 2022
 5. Plannen
     A. Jaarplan 2023
     B. Begroting 2023 (Toelichting begroting)
 6. Bestuursvoordracht benoeming bestuurslid
     A. Maarten van der Steen (Secretaris)
 7. Rondvraag & Sluiting