Algemene Leden Vergadering

Conform de statuten van Squash Bond Nederland organiseert SBN minimaal één keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging Squash Bond Nederland. Tijdens een ALV legt het bestuur verantwoording af over hetgeen gerealiseerd is en legt het de beoogde plannen voor ter stemming.

ALV 23 juni 2024

Datum:                                                            23-06-2024
Tijd:                                                                 11.00 uur (10.30 uur inloop)
Locatie:                                                            Frans Otten Stadion (grote zaal)

 

Agenda

1.     Opening

2.     Vaststelling agenda ALV

3.     Vaststelling verslag ALV 6 april 2024

4.     Verslaggeving
         a. Jaarrekening 2023 inclusief bestuursverslag & accountantsverklaring
         b. Decharge bestuur

5.     Goedkeuring aanpassingen reglementen

6.     Update beleid 2025-2028

7.     Update evenementen

8.     SquashNL Businessclub

9.     Commissies-Tuchtcommissie
         a. Voordracht benoeming Tuchtcommissieleden

10.    Bestuur
          a. Voordracht benoeming bestuursleden
              - Iris Koning(voorzitter)
              - Marije van der Jagt (aspirant bestuurslid)

11.     Rondvraag & Sluiting

 • De notulen van de ALV 6 april 2024 worden op 6 juni per email verzonden. Indien je email adres niet bij SBN bekend is, kun je de notulen opvragen bij het bestuur (secretaris@squashbond.nl). 

 • Het bestuursverslag (jaarverslag) wordt na decharge van het bestuur op de website gepubliceerd.

 • Het betreft een fysieke bijeenkomst. Er is geen online deelname mogelijk voor deze vergadering.

 • Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je iemand machtigen. Download dan het onderstaande machtigingsformulier.

 

ALV 6 april 2024

Datum:                                                            06-04-2024
Tijd:                                                                 11.00 uur (10.30 uur inloop)
Financieel (begroting) vragenuurtje:            09.30 – 10.30 uur
Locatie:                                                            Frans Otten Stadion (grote zaal)

 

Agenda

1.    Melding/toestemming vragen opname

2.    Opening

3.    Vastellen agenda ALV

4.    Vastelling/goedkeuring notulen ALV 8 oktober 2023 (2 delen)

5.    Vastelling/goedkeuring notulen ALV 2 december 2023

6.    Vertrek/opzegging leden Tuchtcommissie per eind mei 2024

7.    Herbenoeming leden commissie van Beroep

8.    Plan/presentatie Peter van Baak

9.    Begroting 2024                                    

10.  Herbenoeming bestuursleden

11.  Benoeming bestuurslid Peter van Baak

12.  Update evenementen

13.  Voortgang update Job Richter themabijeenkomst                                                            

14.  Rondvraag en sluiting

 

 • De notulen van de ALV's  8 oktober en 2 december 2023 worden op 21 maart per email verzonden. Indien je email adres niet bij SBN bekend is, kun je de notulen opvragen bij het bestuur (secretaris@squashbond.nl). 

 • De begroting 2024 wordt uiterlijk 28 maart op de website gepubliceerd.

 • Het betreft een fysieke bijeenkomst. Er is geen online deelname mogelijk voor deze vergadering.

 • Download hier het Machtigingsformulier voor de ALV
 • Klik hier voor de Begroting 2024
 • klik  hier voor de Toelichting begroting 2024

Geachte leden,

Op zaterdag 6 april aanstaande wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden van de Squash Bond Nederland (SBN). Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan deze fysieke ALV.

De belangrijkste reden voor deze ALV is dat de interim bestuursperiode van zes maanden van het huidige bestuur erop zit, zoals eerder gecommuniceerd*. Het huidige bestuur verklaart zich bereid om door te gaan voor een verdere termijn, conform het eerder gecommuniceerde rooster op de ALV van 2 december 2023. Echter, dit bestuur wenst uitsluitend als team door te gaan. Het niet herbenoemen van één bestuurslid leidt tot aftreden van het gehele bestuur. In dat geval dient er dus een nieuw team klaar te staan om het over te nemen. Hieronder vindt u de statutaire eisen voor het stellen van tegenkandidaten. Convocatie en agenda worden uiterlijk vrijdag 22 maart aanstaande per e-mail verzonden.

*Wij herinneren u eraan hoe de benoeming van het huidige bestuur is verlopen op 8 oktober 2023. Het oude bestuur had veertien dagen daarvoor laten weten voltallig af te zullen treden, waardoor de leden en potentiële bestuurskandidaten niet voldoende tijd kregen om zich voor te bereiden. De SBN-leden werden bijna gedwongen om de enkele bestuurskandidaten te accepteren, aangezien er geen andere keuze was. De kandidaat-bestuursleden hadden geen zicht op wat hen te wachten stond. Om recht te doen aan deze situatie is afgesproken dat het huidige bestuur na zes maanden zou aftreden, zodat de ALV de vrijheid had om nieuwe bestuurders te installeren en het huidige bestuur/de bestuursleden de mogelijkheid hadden om om moverende redenen af te treden.

De locatie zal later bekend worden gemaakt.

Tot 6 april.


Het bestuur
Ad, Luc, Sammy en Marijn

 

 

ALV 2 december 2023

Datum:             02-12-2023
Tijd:                  11:00
Locatie:            Frans Otten Stadion

 

1.     Melding/toestemming vragen opname                                         
2.     Opening                                                                               
3.     Vastellen agenda ALV
4.     Vastelling/goedkeuring notulen ALV 8 oktober                 
5.     Korte terugblik nieuw bestuur                                                       
-        Organisatie bondsbureau/nieuwe bondsdirecteur                 
-        Inventarisatie                                                                             
-        Atletenvertegenwoordiging (commissie)                                  
-        Update evenement WK heren 11-17 december, Tauranga, Nieuw Zeeland
-        NK/DJO/WK Masters                                                     
-        Begroting 2024                                                               
6.     Statutenwijziging (Doping/WBTR)                                       
7.     Aspirant bestuurder Peter van Baak                                   
8.     Rooster van aftreden bestuur                                             
9.     Blik vooruit ALV februari 2024                                             
10.  Rondvraag en sluiting

 

 • De notulen van 8 oktober en het CV van de Aspirant bestuurder worden met het oog op de privacywet op 28 november per email verzonden. Indien u email adres niet bij SBN bekend is kunt u de notulen opvragen bij het bondsbureau
 • De begroting 2024
 • Rooster van aftreden

ALV 17 juni 2023

De getoonde presentatie tijdens de ALV van 17 juni 2023 kun je hier terugvinden. Hieronder vind je de agenda tezamen met de relevante stukken.

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 19 November 2022
 4. Bestuursverslag en Jaarrekening 2022, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 5. Update ontwikkel-agenda en digitale koers SBN
 6. Voorstel aanpassing contributie-wijziging basislidmaatschap 2024
 7. Integriteit
     A. Aangenomen Normenkader NOC*NSF
     B. Aankondiging Atletencommissie Squash Bond NL
 8. Aankondiging statutenwijziging & overzicht nieuwe statuten
     A. Aansluiting Doping Autoriteit (Reeds vastgesteld ALV juni 2022)
     B. Aansluiting WBTR-wetgeving
 9. Aankondiging themabijeenkomst: Toekomst squashsport
 10. Bestuursvoordracht (her)benoeming bestuursleden
  A. Marjolein Houtsma (Voorzitter)
 11. Rondvraag & Sluiting

ALV 19 november 2022

De agenda van deze Algemene Leden Vergadering is hieronder weergegeven

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda ALV
 3. Vaststelling verslag ALV 12 juni 2022
 4. Belangrijkste ontwikkelingen 2022
 5. Plannen
     A. Jaarplan 2023
     B. Begroting 2023 (Toelichting begroting)
 6. Bestuursvoordracht benoeming bestuurslid
     A. Maarten van der Steen (Secretaris)
 7. Rondvraag & Sluiting